Březiny – stavení číslo popisné 18 – Na Bělisku (historie domu)

Stavení pod tímto popisným číslem patří v historii obce k těm, které mají stabilní stanoviště a jeho poloha je od vzniku obce potažmo stavení stálá. To znamená, že dům je postaven při vzniku obce cca někdy na počátku 17. století, kdy jsou i první indicie o vzniku obce. Je však samozřejmě možné, že v tomto místě stával dům již podstatně dříve, jak naznačuje tak zvaná ústní tradice, která hovoří o vsi s názvem Bezděkovo (Bezděkov), která se prý rozkládala po obou březích řeky Švarcavy, dnešní Svratky. Dům si své číslo popisné nese od roku 1770-71, kdy byl označen jako stavení dřevěné a to při povinném číslování domů v zemích Rakousko-Uherska. Dům je však zachycen na mapě Rychmburského panství již v roce 1731. Tehdy samozřejmě ještě bez čísla popisného,ale již s pozemky, které částečně kopírují dnešní stav.

Nyní se dostáváme k meritu věci. Na mapě je velmi špatně čitelná informace, kde se hovoří o majitelích domů, potažmo pozemků, bez udání přesné lokace, kdo kam patří. Jméno snad prvního známého majitele se zde vyskytuje, a zní jako Hanz Bednar.

A tak vlastně první opravdový zápis o majiteli domu je znám ze seznamu nekatolíků, který vznikl roku 1781 a v něm je uvedeno následující.

Majitelem domu je Jan Bednář, manželka Terezie, matka Jana Anna, jejich syn Jan, sestra hospodáře Anna a dcery Magdalena a Veronika.

Další zápis je až z roku 1839, kdy je zapsán majitel Josef a Anna, rozená Zahradník, z čísla popisného 29, bez datace v knize pozemků. Jako další majitelé jsou uvedeni Jan a Kateřina Bednář.

Někdy kolem roku 1884 na grunt přichází rod Kučerů, který zde žil až do prodeje domu současným majitelům, manželům Hrudovým. Prvním majitelem z rodu Kučerů je Josef, narozen na čísle popisném 24, a to 17. 2. 1837, jeho žena Antonína, narozena 16. 11. 1836,  syn Josef, syn František, dcery Antonína a Emilie. V domě žije ještě podnájemník Pail Josef s rodinou a další nájemníci z rodu Bednářů, takže v domě pobývá 19 lidí starších 10 let. V roce 1893 je majitelem Josef Kučera, narozený 11. 4. 1866, jeho syn František je březinský starosta a svůj grunt přenechá svému synu, taktéž Františkovi. Tento si za manželku na grunt přivede Martu, rozenou Forchtsámovou a mají 3 dítka, syny Vladimíra a dvě dcery, Jarmilu a Evu. Tito pak na přelomu století prodávají dům, který se zdařile přebuduje z hospodářského stavení na Penzion Na Bělisku.